Спо­со­би зби­ран­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур

Незабаром прийде пора одного із відповідальних етапів, який  завершує процес  вирощування  сільськогосподарських культур – збирання врожаю.
 Головна вимога до проведення цього заходу полягає в тому, щоб зібрати без втрат увесь біологічний урожай  та зберегти його високі насіннєві, продовольчі та кормові якості при мінімальних затратах праці і коштів, що можна досягти чітким плануванням і високою організацією збиральних робіт.
Збільшення виробництва зерна високої якості – одне з основних завдань сучасного сільського господарства.
Перед по­чат­ком зби­ран­ня  врожаю слід виз­на­чи­ти йо­го кон­кретні особ­ли­вості: стан посіву на кож­но­му полі (гу­с­то­та й ви­со­та рос­лин, за­бур’яненість), сор­тові оз­на­ки зер­на, во­логість, стиглість, ви­пов­­неність.
Основним критерієм початку збирання є вологість насіння, яка залежить від фази його наливання й погодних умов.
Стро­ки пов’язані ще зі спо­со­ба­ми зби­ран­ня (збирання  та обробки зернових колосових).
Оптимальний вибір способу збирання забезпечить мінімальні втрати зерна та одержання найвищої якості продукції.
 За роздільно­го спо­со­бу зі ско­шу­ван­ням рос­лин у вал­ки стро­ки на­ста­ють на 10-14 днів раніше порівня­но з пря­мим ком­бай­ну­ван­ням та за­леж­но від умов до­сти­ган­ня зер­на. Але слід пам’ята­ти, що над­то раннє зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур, так са­мо як і їхнє пе­ре­сто­ю­ван­ня, суттєво зни­жу­ють уро­жайність
Кра­щим спо­со­бом зби­ран­ня врожаю зер­но­вих ко­ло­со­вих слід вва­жа­ти пря­ме ком­бай­ну­ван­ня, яке про­во­дять за до­сяг­нен­ня по­вної стиг­лості й во­ло­гості зер­на 14-18%. Жни­ва при цьо­му спо­собі слід закінчи­ти за 10-12 днів. Під пря­ме ком­бай­ну­ван­ня відво­дять, пе­ре­дусім, чисті по­ля з рівномірно дозріли­ми хліба­ми, де тра­востій віднос­но низь­ко­рос­лий і стійкий до ви­ля­ган­ня, а зер­но сла­бо оси­пається з ко­ло­са.
Роздільним спо­со­бом слід зби­ра­ти ви­со­ко­рослі, схильні до ви­ля­ган­ня та оси­пан­ня сор­ти.
Ячмінь, овес і яру пше­ни­цю доцільно зби­ра­ти пря­мим ком­бай­ну­ван­ням у фазі по­вної стиг­лості зер­на за во­ло­гості 16-17%. Роздільне зби­ран­ня за­сто­со­ву­ють ли­ше в разі особ­ли­во­го ста­ну посівів (ви­со­ко­рослі, за­бур’янені, не­до­стиглі, схильні до ви­ля­ган­ня й оси­пан­ня). Ози­мий ячмінь, як­що пе­ре­стоїть, ду­же схиль­ний до оси­пан­ня та ви­ля­ган­ня, то­му йо­го слід зби­ра­ти швид­ко.
Збирання урожаю є заключним етапом тривалого технологічного циклу вирощування сільськогосподарських культур, за якого необхідно чітко дотримуватися своєчасності та строків виконання робіт, а головне — правильно розподілити навантаження на технічні засоби.