Про управління

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (далі Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі – Головне Управління).

До основних завдань Управління відноситься:

1) реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства;

2) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за: дотриманням санітарного законодавства; безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, орга нізаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

3) забезпечення проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей;

4) здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;

5) подання в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

6) проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видача за результатами її проведення відповідних висновків;

7) здійснення у межах компетенції контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

8) розроблення та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або заборони ввезення (пересилання) на митну територію області, перевезення через митну територію області (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;

9) участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

10) участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, технічних регламентів та стандартів;

11) організація проведення лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

12) проведення відбору зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю;

13) участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;

14)участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

15) здійснення відповідно до законодавства моніторингу причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини.

Управління має повноваження:

1) застосовувати фінансові санкції до суб’єктів господарювання за порушення законодавства;

2) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;

3) у межах повноважень, передбачених законом, складати протоколи про порушення законодавства у відповідній сфері;

4) надсилати матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

5) подавати в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

6) надавати адміністративні послуги відповідно до закону;

7) готувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;

8) обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до актів законодавства України господарську діяльність юридичних та фізичних осіб;

9) здійснювати інші повноваження, визначені законами України.