Польове оцінювання насіннєвих посівів соняшнику

Правила польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику за показниками сортових якостей, ступеня стерильності батьківських компонентів гібридів, гібридів F1 та сортів, засміченості бур’янами, ураженості хворобами та ушкодженості (заселеності) шкідниками встановлено Методикою польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку, яку затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 21.11.2018  №558.

З огляду на важливість польового оцінювання (процедури для встановлення ідентичності сорту і визначення сортової чистоти (типовості), його проведення покладається на аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який отримав в установленому порядку свідоцтво аудитора із сертифікації.

Польове оцінювання посівів проводиться у період вегетації рослин під час формування сортових якостей насіння у три етапи:

 • попереднє обстеження (організаційні заходи);
 • польові обстеження (контроль запилення);
 • остаточне оцінювання (сортові ознаки).

Попереднє обстеження насіннєвих посівів проводиться за два тижні до початку цвітіння соняшнику з метою відповідності насінницької документації та дотримання господарством комплексу заходів і робіт, спрямованих на отримання високих сортових якостей насіння. При цьому аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) перевіряються:

 • документи на висіяне насіння;
 • документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);
 • відповідність сортових посівів заявленій площі;
 • наявність офіційного опису заявленого сорту (гібрида, гібридної популяції, батьківського компонента);
 • додержання вимог технології виробництва насіння щодо:
 • попередника (згідно з вимогами);
 • просторової або почасової ізоляції;
 • схеми посіву (чергування рядків батьківських компонентів);
 • засміченості посіву сортовою і видовою домішкою, бур’янами та важковідокремлюваними рослинами.

При цьому обов’язковим є дотримання таких вимог:

 • насіннєвий посів має бути придатним для чіткого визначення сортової чистоти та інших показників, що впливають на якість насіння. На призначеній для вирощування насіння ділянці не має бути інших рослин, які можуть бути джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення інфекційних хвороб і шкідників;
 • періодичність розміщення насіннєвих ділянок соняшнику  на одному й тому самому полі становить не менше ніж чотири роки.
 • Норми просторової ізоляції для насіннєвих посівів соняшнику наведено нижче у таблиці:
 Вид посіву Категорія та генерація Гранична норма ізоляції (м),  не менше
Самозапилені лінії, сорти БН: супереліта і еліта, перша генерація 1500
Гібриди БН: батьківські форми інших типів гібридів (F1) 1500
або групові ізолятори
СН: товарного призначення (F1) 500
Сорти, гібридні популяції БН: супереліта і еліта 750
СН: перша генерація 500

 

 • допускається використання ізоляції посівів у часі;
 • відстань між рядками має бути достатньою для вільного руху та проведення спостережень (принаймні не менше ніж 50 см).

Обстеження насіннєвих посівів щодо контролю запилення в період цвітіння рослин є обов’язковими на посівах, призначених для отримання:

 • БН стерильних аналогів самозапильних (материнських) ліній, ліній-закріплювачів стерильності пилку, ліній-відновників фертильності пилку, першої генерації самозапильних ліній, гібридів (F1), що є батьківськими формами для створення гібридів іншого типу (простих, трилінійних), сортів-популяцій;
 • СН гібридів F1, отриманого на ділянках гібридизації, сортів-популяцій.
 • на посівах БН самозапилених ліній та гібридів, що є батьківськими формами інших типів гібридів, а також на посівах СН (гібриди F1) проводиться мінімум три обстеження відповідно до вимог, згідно з вимогами до проведення польових обстежень насіннєвих посівів соняшнику.

Під час першого польового обстеження посів оглядають по периметру та всередині, проходячи його за одним із рекомендованих маршрутів для обстеження посівів. Обстеження рослин проводиться на пробних ділянках (відрізках рядків) шляхом їх ретельного оцінювання. Результати оцінювання рослин на кожній пробній ділянці заносяться до польового журналу. За даними усіх обстежень складається акт польового обстеження ділянки гібридизації і розмноження батьківських компонентів (акт польового обстеження).

Остаточне оцінювання насіннєвих посівів здійснюється за сортовими ознаками генеративних органів соняшнику.  Такому оцінюванню підлягають посіви, які за результатами польових обстежень визнано придатними для використання урожаю з них на насіннєві цілі.

Оцінювання проводять на початку фази повної стиглості насіння за наявності чітко окреслених сортових вирізняльних ознак (згідно з описом сорту) шляхом ретельного огляду їх генеративних органів на пробних ділянках. Результати оцінювання заносять до польового журналу.

Після підрахунків складається акт польового оцінювання посіву для отримання насіння гібрида та батьківських компонентів (акт польового оцінювання) за встановленою формою, у трьох примірниках.  Один примірник акта передається заявнику (виробнику насіння), другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації, до якого заявник надав заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу.

Остаточні результати визначення сортових якостей насіння, призначеного для реалізації, зазначаються у Сертифікаті, що засвідчує сортові якості насіння.

На всі посіви, визнані непридатними на насіннєві цілі, складається акт бракування насіннєвого посіву встановленої форми.

Дані рекомендації мають лише інформаційний та роз’яснювальний характер.