Польове інспектування насінницьких посівів

Польове оцінювання – один із найважливіших заходів сортового контролю Сортовий контроль – комплекс заходів із визначення сортових якостей насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.

Зокрема, польове оцінювання – оцінювання стану та сортових якостей насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу.

Необхідно нагадати, що процедуру проведення сертифікації, в тому числі сортової, установлює «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. №97. Згідно з пунктом 10 цього Порядку суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву заявку на визначення сортових якостей насіння за формою згідно з додатком 1, для сільськогосподарських рослин – не пізніше 20 робочих днів до закінчення граничного терміна проведення польового оцінювання посіву. На сьогодні органом із сортової сертифікації є уповноважений Мінагрополітики орган з оцінки відповідності, що належить до сфери його управління – ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», зокрема в Миколаївській області – його територіальна філія.

До заявки на визначення сортових якостей насіння обов’язково додаються документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин); копії сертифікатів, виданих на насіння попередньої генерації під час послідовного розмноження; схема розміщення поля (полів) посіву з прив’язкою до місцевості; для гібридів – інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

У ході попереднього польового оцінювання насінницьких посівів м’якої і твердої пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, рису, проса та гречки уточнюються відомості, представлені виробниками насіння при поданні заявок. При перевірці документів на висіяне насіння (сертифікатів, атестатів, свідоцтв та ін.) представлені дані звіряють з даними, зазначеними на етикетках від паковань (мішків, контейнерів) відповідних партій. При цьому звертають увагу на походження насіння та законність його отримання. Кожен заявлений посів обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту, перевіряють дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторова ізоляція, розмежування і т.д.), а також ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними (за очищення насіння) культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками.

Ідентифікуючи сорт безпосередньо у полі за комплексом сортовирізняльних ознак, що проявляються у період колосіння (викидання волоті) – цвітіння, досліджують не менше 100 рослин, відібраних без вибору з різних місць посіву, порівнюючи їх з офіційним описом сорту. Результати попереднього польового оцінювання та виявлені у ході його можливі недоліки аудитории із сертифікації відображають у акті попереднього польового оцінювання, в якому роблять (за необхідності) припис із зазначенням терміну усунення наявних недоліків. Якщо зауваження аудитора із сертифікації враховано та вчасно здійснено всі необхідні заходи, посів вважається придатним для остаточного інспектування. Період проведення остаточного польового інспектування для пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису – кінець воскової – початок повної стиглості зерна, для проса – поява забарвлення квіткових плівок, для гречки – побуріння нижніх плодів.

Отже, дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» в частині насіннєвого контролю забезпечить суб’єкту насінництва розмноження якісного насіння, збереження його високих сортових і посівних якостей та збільшення урожайності.

Разом з тим, хочемо відмітити, що з метою врегулювання спірних питань між суб’єктами господарювання стосовно посівних якостей придбаного насіння і товарних якостей придбаного садивного матеріалу     на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 18 серпня 2017р.  «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»   на базі фітосанітарної лабораторії в Миколаївській області налагоджено роботу  відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, який  проводить арбітражне аналізування насіння (м.Миколаїв, вул.Заводська, 29-Б,  тел/факс.: (0512)-50-72-52, (0512)-50-72-53).

Арбітражне визначення проводиться за заявою фізичної особи – підприємця -або юридичної особи (далі – заявник). У разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння, заявник не пізніше 10 календарних днів з дня придбання звертається до територіального органу (ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» в Миколаївській області)  щодо відбору проби та аналізування з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу та надає копію сертифіката. За результатами проведеного аналізування  аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації перевіряє розбіжність між показниками.

У разі розбіжності між показниками, для проведення арбітражного (експертного) визначення заявник подає до ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області заяву не пізніше 10 календарних днів з дня отримання ним результатів аналізу.

До заяви додаються копії:

-сертифіката;

-документа щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого органом з оцінки відповідності за місцем звернення заявника.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчує орган з оцінки відповідності за місцем  звернення заявника.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння або садивний матеріал за наявності сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу (далі – сертифікат), та документа за результатами аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого заявнику, у разі розбіжності показників якості насіння або садивного матеріалу на величину, що перевищує допустимі відхилення.

Арбітражне визначення проводиться:

– посівних якостей насіння (крім плодових та горіхоплідних культур):

– за чистотою (за винятком вмісту обрушених зерен),

– за вмістом домішок насіння інших видів (за винятком отруйних бур’янів, карантинних об’єктів, інших видів кормових трав, пелюшки у насінні гороху, плосконасінної вики у сочевиці),

– вмістом склероціїв білої і сірої гнилей у насінні соняшнику,

– схожістю,

– одно- і багаторостковістю насіння буряків,

– життєздатністю (тільки для насіння озимих культур, що висівається у рік збирання врожаю);

– посівних якостей насіння плодових та горіхоплідних культур – за чистотою, масою 1000 насінин, життєздатністю;

– товарних якостей садивного матеріалу багаторічних рослин – за збудниками грибкових і бактеріальних хвороб, вірусами та мікоплазмою.

Строк арбітражного визначення залежить від біологічних властивостей насіння і садивного матеріалу. У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не проводиться.

ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті “Арбітраж”, у якому зазначається висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Наряду з вищевказаним, відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу проводить визначення посівних якостей насіння.

Визначення посівних якостей насіння здійснюється на платній основі згідно встановленим розмірам плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними організаціями центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 96 від 13.02.2013.