Інформація щодо включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва

Звертаємо увагу, що Міністерством аграрної політики та продовольства України продовжується прийом заяв для включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2023 рік. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що мають наміри виробляти насіння і садивний матеріал у 2023 році з метою подальшої реалізації, повинні подати заяви щодо їх включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі-Державний реєстр), при умові додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

НАГАДУЄМО, що включення до Державного реєстру регулюється ст.12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» і проводиться відповідно до «Порядку ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882.

Прийом заяв про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного реєстру здійснюється за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики України або на елекртонну адресу ua_seeds@ukr.net (на період воєнного стану).

Контактна особа: Шутенко Таїса Олександрівна тел.: 044-363-08-45, email: t.shutenko@minagro.gov.ua.

ВАЖЛИВО. При відправки Заяви обов’язково необхідно вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, зворотну адресу і контактний номер телефону для оперативного вирішення питань.

Крім відомостей про юридичну чи фізичну особу в заяві зазначається:

 • наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи – підприємця;
 • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;
 • ботанічний таксон (назва культури), назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;
 • номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою – підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13.06.2016 №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр».

НАГОЛОШУЄМО. Усі етапи виробництва насіння і садивного матеріалу взаємопов’язані. Після подачі пакету документів для проведення польового оцінювання уповноважений орган із сертифікації проводить перевірку документів порівнюючи із даними, що були зазначені в Заяві для включення до Реєстру.

Тому формуючи Заяву варто врахувати:

 • якщо ви не є володільцем патенту на сорт, обов’язково укладіть ліцензійну угоду з володільцем патенту, або підтримувачем сорту. В ліцензійній угоді обов’язково вказується:

–              номер угоди та коли була укладена;

–              культура, сорт (гібрид), категорія або генерація на яку надається право вирощування та реалізації насіння;

–              гранична кількість насіння та садивного матеріалу яку можна реалізувати суб’єкту насінництва та розсадництва (в основному оформляється додатком до ліцензійної угоди);

–              для вирощування гібридів вимагайте щоб обов’язково включили до ліцензійної угоди пункт про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту, оскільки під час проведення польового оцінювання ця інформація буде вимагатись агрономом-інспектором;

–              термін дії ліцензійної угоди.

 • Придбана партія насіння, яка буде використана для подальшого вирощування з метою реалізації повинна супроводжуватись сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, сертифікатом, що засвідчує його посівні якості, супровідними документами (атестат на насіння – для категорій добазове, базове насіння, свідоцтво на насіння – для категорії сертифіковане, свідоцтво на гібридне насіння – для гібридів першого покоління).

При включенні до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва фізичні особи – підприємці та юридичні особи набувають ряд прав та обов’язків.

Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право:

 • на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;
 • вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, встановленого Законом;
 • звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушення прав, наданих їм Законом;
 • брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу;
 • брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.

Суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані:

 • додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу;
 • додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;
 • гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал;
 • зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал;
 • вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;
 • додержуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу;
 • відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу;
 • здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;
 • Посадові особи суб’єкта насінництва та розсадництва в разі проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.