До уваги учасників рекламного ринку

Звертаємо увагу рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами на необхідність дотримання вимог рекламного законодавства при замовленні, виробництві та розповсюдженні реклами.

Основним нормативно-правовим актом, який регулює рекламну діяльність в Україні є Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 №270/96-ВР, із змінами (далі – Закон).

Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону Законодавство України про рекламу складається з Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Статтею 1 Закону визначено поняття реклами. Так, рекламаінформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Здійснення повноважень щодо контролю за рекламою статтею 26 Закону покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, – щодо захисту прав споживачів реклами (у тому числі щодо спорудження житлового будинку).

Споживачі рекламиневизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

Недобросовісна рекламареклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження (стаття 1 Закону).

На території м. Миколаєва і області повноваження щодо контролю за рекламою здійснює Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі – Головне управління).

Зауважимо, що при здійсненні контролю за рекламою посадові особи Головного управління перевіряють саме рекламну інформацію на відповідність вимогам законодавства до змісту і достовірності реклами та не проводять, у зв’язку з цим, будь-яких перевірок господарської діяльності суб’єктів господарювання – учасників рекламного ринку. Тому, на функцію контролю за рекламою не розповсюджуються приписи Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V, із змінами, який визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Враховуючи норми «Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №693, в редакції від 04.10.2012, необхідно вказати на особливість у процедурі застосування штрафів за порушення законодавства про рекламу,  яка полягає в тому, що порушник протягом певного часу (аж до повідомлення про розгляд справи) не знає, що в розповсюдженій (замовленій, виробленій) ним рекламі виявлені порушення, складено відповідний Протокол про порушення законодавства про рекламу, яким зафіксовано невідповідність розповсюдженої реклами вимогам законодавства, і що стосовно нього порушено справу. До того ж, ані Протокол про порушення законодавства про рекламу, ані Рішення про початок розгляду справи, ані Протокол засідання комісії не можна оскаржити в будь-якому порядку. Фактично єдиним документом, що має змогу оскаржити суб’єкт господарської діяльності в судовому порядку, є Рішення про накладення штрафу.

Також повідомляємо, що відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про рекламу є самостійним підвидом господарсько-правової відповідальності, сутність якої полягає в тому, що суб’єкт господарювання зазнає несприятливих наслідків економічного та/або правового характеру за вчинене ним правопорушення (штраф(и) за порушення вимог законодавства про рекламу, припинення розповсюдження недобросовісної реклами, публічне спростування такої реклами за рахунок порушника тощо).

Слід також нагадати про встановлений Законом обов’язок рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами на вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю (частина 2 статті 26 Закону).

Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону.

Рекламодавці (замовники реклами) відповідальні за:

  • замовлення реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;
  • надання недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами щодо змісту реклами;
  • замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом;
  • недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту;
  • порушення порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно.

Виробники реклами – відповідальні за порушення прав третіх осіб при виготовленні реклами.

Розповсюджувачі реклами – відповідальні за порушення встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Головне управління за порушення законодавства про рекламу накладає штрафи за вчинення вказаних дії на: рекламодавців – у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдженої реклами; виробників реклами – у розмірі п’ятикратної вартості виготовлення реклами; розповсюджувачів реклами – у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдження реклами; рекламодавців, виробників реклами і розповсюджувачів реклами за неподання або подання свідомо неправдивої інформації щодо вартості розповсюдженої реклами, її виготовлення та/або розповсюдження – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення зазначених порушень упродовж року має результатом накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

Отже, задля недопущення порушень прав споживачів реклами, розповсюдження недобросовісної реклами та настання, у зв’язку з цим, несприятливих юридичних наслідків за порушення законодавства про рекламу, радимо учасникам рекламного ринку неухильно дотримуватись принципів реклами, вимог та заборон, визначених Законом, інших обмежень, встановлених відповідними підзаконними актами у сфері реклами.